Kustodiyev

Kustodiyev

Freedom loan

Moscow 102x68

(#A15)