Masyutin

Masyutin

KIM(Comunist Youth Inernational)

Kharkov 1931 73x53

(#A43)